POP Beats

ساز زنده: ندارد

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۰     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 1
Fm

​POP Beat No 1

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۰     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 2
G#m

​POP Beat No 2

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۵     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 3
G#m

​POP Beat No 3

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو - گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۰     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 4
Bbm

​POP Beat No 4

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو - ویالن - گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۲     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 5
G#m

​POP Beat No 5

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۷۳     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 6
Am

​POP Beat No 6

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار - ویالن

نام بیت:

تمپو و گام: ۶۸     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 7
Cm

​POP Beat No 7

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

بیت های پاپ
ساز زنده: ندارد

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۰     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 8
Bbm

​POP Beat No 8

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: ندارد

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۲۰     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 9
Am

​POP Beat No 9

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو - کلارینت

نام بیت:

تمپو و گام: ۷۳     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 10
Cm

​POP Beat No 10

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۰     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 11
Abm

​POP Beat No 11

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۷۳     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 12
F#m

​POP Beat No 12

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو - گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۲۱     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 13
Cm

​POP Beat No 13

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: ندارد

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۲۱     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 14
F#m

​POP Beat No 14

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۸۴     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 16
Bm

​POP Beat No 16

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۲     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 17
Am

​POP Beat No 17

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۲۱     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 18
Cm

​POP Beat No 18

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۷     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 19
Bm

​POP Beat No 19

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: کلارینت - پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۷۳     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 20
Gm

​POP Beat No 20

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار الکتریک

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۵     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 21
Am

​POP Beat No 21

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۲۵     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 22
Bm

​POP Beat No 22

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۸     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 23
Am

​POP Beat No 23

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۰     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 24
Bm

​POP Beat No 24

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۸     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 26
Fm

​POP Beat No 26

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: ندارد

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۹۳     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 27
Dm

​POP Beat No 27

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: کلارینت

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۸     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 28
Bbm

​POP Beat No 28

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۲     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 29
Am

​POP Beat No 29

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار - بوزوکی

نام بیت:

تمپو و گام: ۸۷     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 30
Cm

​POP Beat No 30

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۱     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 31
F#m

​POP Beat No 31

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۸     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 33
Bm

​POP Beat No 33

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۰     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 34
Fm

​POP Beat No 34

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار - ویالن

نام بیت:

تمپو و گام: ۸۱     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 35
Abm

​POP Beat No 35

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۷     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 36
Abm

​POP Beat No 36

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار - پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۵     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 37
Em

​POP Beat No 37

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار - ویالن

نام بیت:

تمپو و گام: ۵۶     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 38
Abm

​POP Beat No 38

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۰     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 39
Am

​POP Beat No 39

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۰     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 40
Cm

​POP Beat No 40

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۸     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 41
Am

​POP Beat No 41

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۷۵     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 25
Ebm

​POP Beat No 25

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۸     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 42
G#m

​POP Beat No 42

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: ندارد

نام بیت:

تمپو و گام: ۱12     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 44
G#m

​POP Beat No 44

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۰     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 45
Am

​POP Beat No 45

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۲     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 46
Am

​POP Beat No 46

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۹     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 47
Am

​POP Beat No 47

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: ندارد

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۵     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 4۸
Bm

​POP Beat No 48

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۷     ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 49
Am

​POP Beat No 49

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: ساکسفون

نام بیت:

تمپو و گام: ۷۵     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 50
Gm

​POP Beat No 50

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۸۶     ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 51
Bbm

​POP Beat No 51

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: بزوکی

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۴     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 52
Am

​POP Beat No 52

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۰۰     ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 53
G#m

​POP Beat No 53

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۵    ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 54
Bm

​POP Beat No 54

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۰    ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 55
D#m

​POP Beat No 55

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار الکتریک

نام بیت:

تمپو و گام: ۷۸    ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره 56
Bbm

​POP Beat No 56

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۵    ۴\۲
دانلود بیت پاپ شماره 57
G#m

​POP Beat No 57

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: پیانو

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۱۰    ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 58
Bbm

​POP Beat No 58

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: ندارد

نام بیت:

تمپو و گام: ۹۵   ۸\۶
دانلود بیت پاپ شماره 59
F#m

​POP Beat No 59

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

ساز زنده: گیتار

نام بیت:

تمپو و گام: ۷۲   ۴\۴
دانلود بیت پاپ شماره ۶۰
Bbm

​POP Beat No 60

سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

نام بیت:

تمپو و گام: ۱۲۰/

بیت بسیار شاد - کد ۶۱

بیت بسیار شاد
Bm
ساز زنده: ندارد
سفارش

قیمت بیت: ۳۸۰.۰۰۰ تومان

 بیت های بیشتر بزودی اضافه خواهد شد.

سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش